EKOMAK ENDÜSTRİYEL KOMPRESÖR VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("EKOMAK") BAŞVURU FORMU

I. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

* Adınız
* Soyadınız
* Telefon Numarası
* T.C. Kimlik Numarası
* E-Posta Adresi
* İletişim Adresi

II. ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ

Müşteri Ziyaretçi
Diğer (Lütfen Belirtiniz):
* Şirket ile İletişimde Olduğunuz Birim/Departman:
* Konu:
Eski Çalışan İş Başvurusu
Çalışılan Yıllar: Özgeçmiş Paylaştım Tarih

III. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ AŞAĞIDA BELİRTİNİZ.

Talep No Talep Konusu Seçiminiz
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c)
3 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç)
4 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)
5 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e)
6 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f)
7 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.
8 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (g)
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h)

IV. ŞİRKET TARAFINDAN BAŞVURUNUZA VERİLECEK YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ BELİRTİNİZ.

Adresime Gönderilmesini İstiyorum.

E-posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum.

Elden Teslim Almak İstiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Güvenlik Kodu Yeni Kod Oluştur